Andrej Rodinis, Spomenik Silviju Strahimiru Kranjčeviću kroz ostavštinu Josipa Milakovića

O prikupljanju priloga za podizanje spomenika pjesniku Silviju Strahimiru Kranjčeviću, u ostavštini Josipa Milakovića (1862. - 1921.), koja se čuva u Historij­skom arhivu u Sarajevu, sačuvan je poseban fascikl dokumenata1. Fascikl sadrži sa­birne arke pojedinih povjerenika, koji su prikupljali priloge; isječke iz novina u koji­ma su objavljivane vijesti o rezultatima na prikupljanju priloga, te korespondenciju s mnogim ustanovama i organizacijama. Kako je pedantno Milaković vodio dokumen­taciju, svjedoči činjenica da su sačuvani i dokazi o uplaćenim sredstvima, poput raz­nih uplatnica i poštanskih odrezaka.

Spomenuta grada osvjetljava akciju za podizanje spomenika Kranjčeviću poslije odlaska Tugomira Alaupovića u Tuzlu. Iako je Odbor za podizanje spomenika na sjed­nici od 29. svibnja 1911. godine donio odluku da Alaupović unatoč premještaju osta­ne pročelnikom2, od njegovoga premještaja, pa sve do otkrivanja spomenika 1913. godine, glavnu ulogu na ovom planu odigrao je ipak Josip Milaković.

Kako su sredstva koja je do 1911. godine Alaupović prikupio bila nedostatna, Od­bor za izgradnju spomenika imenovao je povjerenike za prikupljanje priloga u više bosanskohercegovačkih gradova. U prvim mjesecima, doduše, nije bilo zadovoljavajućeg odziva. Tako je u Hrvatskom dnevniku od 14. listopada 1911. postavljeno pitanje: „Zar smo odista izgubili svako čuvstvo pijeteta, što ga dugujemo pjesnikovoj sjeni, zar ćemo stati na po puta, da nas potomstvo prekori sa nehaja i sa mrske neblagodarnosti?"

Ključni dokumenti za osvjetljavanje ove akcije jesu Milakovićevi obračuni priho­da i rashoda u akciji podizanja spomenika Kranjčeviću. Prema obračunu, ukupni pri­hodi Odbora za podizanje spomenika iznosili su 9.083,10 kruna, a rashodi 8.919,18 kruna. U navedenoj sumi, Tugomir Alaupović sabrao je 2.215,54 krune, što govori da je Milaković uspio prikupiti 6.867,56 kruna. U sumarnom izvješću o prilozima, Mi­laković je rezultate podijelio na dvije faze: prvu, koja je trajala od druge polovine 1911. godine do početka 1913., i drugu, koja obuhvaća širu akciju od veljače 1913. do po­četka 1914. godine.

U prvoj fazi sabrano je 1.857,68 kruna, što bi značilo da je u drugoj fazi priku­pljeno 5.009,88 kruna. Međutim, kako ćemo u nastavku vidjeti, i sam Milaković je u svojoj dokumentaciji različito obračunao priloge.

U Sarajevu su u travnju 1911. godine prikupljene 132 krune3. Tijekom 1912. godine povjerenica Irena Bosutić sabrala je još 44 krune4, Ivan Sitarić priložio je 10, a Košta Hörmann 100 kruna.

U ovoj fazi određena sredstva su prikupili i povjerenici u više bosanskohercegovačkih gradova. U Trebinju je povjerenik Andrija Spiletak do listopada 1911. priku­pio 30 kruna5, u Bihaću Nikola Žeravica 11,50 kruna6, a u studenom 1911. u Varešu Fabijan Dilber, upravitelj škole, 70 kruna7. Ovim povodom Hrvatski dnevnik u broju od 20. studenog 1911. piše da „dok maleni Vareš šalje 70 kruna, još sveudilj šute: Banjaluka, Tuzla, Mostar i druga naša veća mjesta i gradovi". Povjerenik u Livnu Stipe Marković, školski upravitelj, prikupio je 26 kruna8, u Bijeljini ravnatelj tr­govačke škole Ivan Rolf 609; u Tomislavgradu (Županjcu) fra Augustin Matić 34,3010; u Nevesinju Muhamedbeg Bašagić 1511, a povjerenik u Travniku, ljekarnik Slavko Žu­pan 22 krune12. U kolovozu 1912. godine u Konjicu je prikupljeno 8 kruna, prilozi­ma učitelja Huseina Đoge, Valerije Jordan, Zore Čaić i Dragomire Matelar od po 2 krune. U ovoj fazi bilježimo još i priloge Ilije Dizdarevića, upravitelja škole u Ljubiji, od 10 kruna, učitelja Dane Rubčića iz Novog Šehera od 2 krune, Ante Figurića iz Tu­zle od 10 i Mirka Fulanovića iz Prozora od 6,72 krune.

Tijekom 1912. godine uslijedili su još i prilozi Josipa Aranze iz Dubrovnika od 12, Društva hrvatskih književnika u Zagrebu od 77,16 kruna, Prve hrvatske štedio­nice u Zagrebu od 100, te Kluba hrvatskih književnika u Osijeku i Senjske štedioni­ce po 50 kruna. Priloge su dali i Ivan Mićelli Petrov iz Senja (2 krune), a Bedeković, Mešeg i Šaćir po 1 krunu. U ovoj fazi, također, prikupljeni su i prilozi pojedinih grad­skih, odnosno općinskih poglavarstava. Tako je poglavarstvo u Splitu darovalo 200, poglavarstvo u Senju 100, a poglavarstva u Opatiji - Voloskom, Bjelovaru i Dubro­vniku po 50 kruna.

Prema pisanju Hrvatske zajednice od 20. svibnja 1912. godine, za montažu spo­menika bilo je potrebno između 1.000 i 1.500 kruna. Odbor za izgradnju spomeni­ka za tu svotu obratio se Matici hrvatskoj i Društvu hrvatskih književnika, na što je Ma­tica hrvatska, u pismu od 4. svibnja 1912., obećala 500 kruna kad se podizanju spo­menika pristupi. Uz taj iznos, može se konstatirati da je prikupljanje priloga u prvoj fazi bilo završeno. U odnosu na Milakovićevu evidenciju, ostao nam je neutvrđen je­dan prilog u iznosu od 22 krune13.

Kranjčevićev spomenik, kako se vidi iz pisma Prve hrvatske industrije mramora Pierottija nasljednici Josipu Milakoviću, bio je otpremljen za Sarajevo 6. prosinca 1912. u jutarnjim satima, a 8. prosinca trebalo je spomenik u Slavonskom Brodu prenijeti u „bosanske vagone", kako se ne bi plaćala ležarina od 14 kruna dnevno. Prijevoz, zidanje temelja i samo postavljanje spomenika iziskivalo je najmanje još 1.000 kruna troška. Kako Pierottijeva tvrtka piše, s obzirom na to da je spomenik težak 10.600 kilograma, nije bilo drugog izbora nego da se odmah po prispijeću u Sarajevo posta­vi na Kranjčevićev grob na groblju sv. Josipa.

Zbog nedostatka sredstava, Odbor se obratio i Zemaljskoj vladi u Sarajevu. U molbi od 25. travnja 1913. Odbor se obraća da se isplati „dug za spomenik", nagla­šavajući da je „proslavljeni pokojnik sav svoj vijek radio oko prosvjete i odgajanju bos.-herc. mladeži i naroda". Zemaljska vlada je preko povjerenika za grad Sarajevo, 5. svibnja 1913., obavijestila da će molbi udovoljiti „pošto odbor ovamo predloži sumar­ni iskaz o dosad pokupljenim prilozima, o cijeni spomenika i o troškovima oko njego­va podizanja". Takvih podataka, na žalost, u arhivskoj gradi nema. Odbor je tek u krat­kim crtama odgovorio 26. svibnja 1913. da je s kiparom Rudolfom Valdecom prvo­bitno dogovoreno da će izrada spomenika iznositi 5.000 kruna. Kako je, međutim, spo­menik „izašao veći", Valdecu je trebalo platiti 7.500, od čega je izmireno tek 3.000 kruna. S troškovima dopreme i montiranja spomenika, od 1.000 kruna, a kad se od­biju nedavno pristigli prilozi, ostajala je i dalje „nenamirena svota od 3000 K. Tu valja još računati najmanje 500 K za čuvanje spomenika i isto toliko - ako ne i više - za troškove oko otkrića", čime je opet ostajalo oko 4.000 kruna potrebnih sredstava. Od­bor tom prilikom moli vladu „da ga što izdašnije pomogne u njegovu poduzeću, ne bi li mogao što prije pristupiti svečanome otkriću, koje će biti ujedno i slava cijele Bo­sne i glavnoga joj grada, u kojemu je zaklopio oči najveći savremeni pjesnik hrvatski, koji je od prvog svog službovnog sata pa do izdaha svoga služio ovoj zemlji i narodu"14.

Zemaljska vlada Sarajevo preko Prosvjetnog odjeljenja doznačila je sredstva od 1.500 kruna. Osim toga, vlada je odobrila da se „obzirom na patriotsku svrhu" Od­boru vrate sredstva za prijevoz, jedna svota od 386,50 kruna za transport prugom Bo­sanski Brod - Sarajevo, kao i pristojba za stajanje kola, te jedna svota od 184,80 kru­na. Tek poslije pomoći Zemaljske vlade, te priloga koji su poslali gradsko poglavar­stvo u Karlovcu i Mihovil Kombol, Odbor je uspio „da namakne potrebnu svotu za spo­menik, te se sada radi tek na pripremi za odkriće"15.

Kranjčevićev spomenik otkriven je 28. rujna 1913. godine16, ali cijele te godine, do početka 1914. godine, nastavljena je akcija na prikupljanju priloga. Već početkom 1913. godine Odbor je uputio 156 poziva općinama i bankama, te 45 poziva raznim kulturnim i pjevačkim društvima, a rezultati su postignuti i za Milakovićevih posjeta više hrvatskih gradova, među kojima su Zagreb, Samobor, Karlovac, Rijeka i Sušak. To prikupljanje predstavlja onu drugu fazu Milakovićevih aktivnosti na ovom planu, koja je trajala od 1. veljače 1913. do 9. siječnja 1914. U svojim spisima, Milaković je re­zultate u ovoj fazi podijelio na osam stavki (od Ad. I. do VIII.). U odnosu na njegovo sumarno izvješće, taj obračun se razlikuje, jer umjesto 4.247,90 iznosi 4.818,90. Raz­lika od 571 krune zapravo je iznos vraćenih pristojbi za prijevoz, koji je u ovom obra­čunu unesen u pojedine stavke, dok je u sumarnom izvješću taj povrat iskazan kao po­sebna stavka. Detaljni obračun ove druge faze donosimo radi utvrđivanja tko se odaz­vao akciji (I.), a potom donosimo Milakovićev sumarno izvješće (II.)

I.

AD I. 17..................................................................................................................................  287,00

Braća Gavrilović iz Petrinje                                                           10,00 Muslimanska trgovačka banka Tešanj                                          20,00 Hrvatska trgovačka banka i štedionica Livno                                20,00 Musa Ćazim Ćatić                                                                            0,40 Šukrija Mezić, Mostar                                                                       2,00 Mato Banoža, Mostar                                                                       1,60 Aleksa Mihajlović, Mostar                                                                 1,00 Hrvatska centralna banka Sarajevo                                             150,00 Husein Kozarić, blagajnički asistent u Mostaru (Priloge dali Nikola Smoljan 5 kruna; Ivan Šešelj i Josip Strelec 2 i „drugi" 3)                                                                         12,00 Ali ef. Lutvo, zapovjednik sarajevske vatrogasne čete                  10,00 Ivan Tavčar, župan grada Ljubljane                                                40,00 AD II.18......................................................................................................................................... 1077,00

Antun Jirka, učitelj iz Sarajeva                                                                       2,00 Hrvatsko pjevačko društvo „Danica", Sisak                                                 20,00 Općinsko poglavarstvo Vukovar                                                                  10,00 Ivan Wagner, trgovac iz Zagreba                                                                    5,00 Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa", Osijek                                                   10,00 Poglavarstvo grada Zagreba                                                                       500,00 Hrvatska štedionica Slatina                                                                          25,00 Poglavarstvo grada Samobora                                                                      20,00 Samoborska štedionica                                                                                 50,00 Hrvatska banka kao zadruga, Zagreb                                                             2,00 Poglavarstvo općine Crikvenica                                                                   10,00 Profesorski zbor donjogradske gimnazije, Zagreb                                       18,40 Gradsko zastupstvo Slavonski Brod                                                            50,00 Klub hrvatskih muslimana akademičara Zagreb                                           10,00 Akademski klub Hrvata „Tvrtko"                                                                   10,00 Hrvatska zadružna banka Sarajevo                                                             50,00 Direkcija željeznica Sarajevo (povrat pristojbe za prijevoz)                      184,80 Hrvatska eskomptna banka Zagreb                                                           100,00

ADIII.......................................................................................................... 15,00

Prilozi prikupljeni preko Nikole Bićanića, direktora Više djevojačke ško­le u Sarajevu. Darovatelji su bili: Sineković 3 krune; Nikola Bićanić, Romeo Metudi i N. N. po dvije, a po jednu krunu Ivan Alt, Josip Brogjanac, Franjo Lipski iz Travnika, fra Alojzije Perčinlić, M. Safar i Mijo Vučak.

AD IV.................................................................................................................347,00

Hrvatska zemaljska banka Zagreb (Plavšić)                        100,00 Hrvatsko pjevačko društvo „Kolo", Zagreb                              50,00 Karlovačka štedionica (Herman)                                              50,00 Nastavnički zbor ženskog liceja Zagreb                                  20,00 Kraljevska I. i II. realna gimnazija Zagreb                                27,00 Jugoslavenska akademija Zagreb                                         100,00

AD V.......................................................................................................... 255,00

Privilegovana Zemaljska banka Sarajevo                                          50,00 Prva hrvatska stolarska i tapetarska obrtna i vjeresijska udruga      50,00 Franjo Matejovsky                                                                                 5,00 Mihajlo Marković, direktor kazališta u Osijeku                                    50,00

AD VI...................................................................................................... 560,10

Zemaljska vlada (drugi popust direkcije željeznica za prijevoz spomenika)  386,50 Hugo Sedlaček, Karlovac                                                                                173,60

(Priloge koje je Sedlaček poslao dali su: Pučka štedionica 50 kruna; na­čelnik Gustav Modrušan, Vatroslav Rajner, Edmund Lukinić, Dr. Vinković i Ivan Tuškan 10; Hugo Sedlaček, Josip Grahovac, Milan Horvat, Dr. Šaše, I. Vinski i Dr. Židovec 5; Josip Absac i L. Reich 4; Ante Knežević 3; Slavo Balaš, Ivan Lach, Sram, Miškatović, Josip Nikšić, S. D., Stjepan Smrček, Soštarić i Selinger po 2; Dr. Gudek, Marčetić i Petar Muždeka po 1, te Fogić 60 helera. Nekoliko priloga označeno je s „N.N." i s „nečitljivo", kako je objavljeno i u Hrvatskom dnevniku.)

AD VII.............................................................................................................................1806,90

Mihovil Kombol, Sušak (116 kruna u ovom prilogu prikupila je tamošnja mladež)   228,10 Ustavdić, školski upravitelj u Gračanici                                                                        2,00 Zemaljska vlada Sarajevo                                                                                       1.500,00 Gradsko poglavarstvo Karlovac                                                                                   50,00 Ćazim Ruščuklić iz Kladnja                                                                                           27,00 (U Kladnju su priloge dali: Ćazim Ruščuklić 5; Julka Rabadžić, Hafiz S. Đozić, Josip Lovinčić, Abdija Hasić i N. N. 2 krune; Fadil Kur-tagić, Salih Rustemović, Mujaga Kupusović, Ibrahim Hasić, Na-ndor Karger, Abdija A. Hasić, Samuel Visler, Asim Šeremet, Dra­ Dra­gutin Frljanić, Abdo Alikadić, gđica N. N. i Alija Tančica po 1 krunu. Ovaj prilog Milakoviću je predao Hamdija Kreševljaković.)

AD VIII................................................................................................... 471,0019

Rudolf Mühlstein, kotarski predstojnik u Zagrebu                               2,00 Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo „Dunav", Vukovar                10,00 Hrvatski savjet u New Yorku                                                           209,00 Gradsko poglavarstvo Križevci                                                          20,00 Gradsko poglavarstvo Osijek                                                             20,00

  II.

SUMARNI ZAKLJUČNI RAČUN  o primitcima i izdatcima za spomenik Silviju Strahimiru Kranjčeviću

PRIHODI ZA SPOMENIK

Tugomir Alaupović sabrao......................................................... 2.215,54 Josip Milaković sabrao prvi put................................................. 1.857,68 Josip Milaković sabrao poslije................................................... 4.247,90

AD.I............................................................................................    287,00 AD. II..............................................................................................792,40 AD. III............................................................................................ 100,00 AD. IV.............................................................................................. 15,00 AD. V..............................................................................................347,00 AD. VI.............................................................................................255,00 ......................................................................................................  173,60 AD. VII..........................................................................................1806,90 AD.VIII............................................................................................ 471,00 Ukupno....................................................................................... 8.331,12

Kamate (u Kreditnoj banci 19,87; Zadružnoj 5,56, Hrvatskoj centralnoj 50,89 i Hrvatskoj zadružnoj banci 10,70)..................187,02 Kamate u Hrvatskoj centralnoj banci (na iznos koji je prikupio Alaupović)....................................................................  . 3,66 Vraćene pristojbe za prijevoz 184,80 i 386,50 kruna................571,30

UKUPNI PRIMITCI................................................................................. 9.083,10

IZDATCI ZA SPOMENIK

Rudolfu Valdecu.......................................................... 2.640,00 Gospođi Valdec................................................              .360,00 Rudolfu Valdecu preko pogodbe.................................... 500,00 Za prijenos i montiranje Puklavcu................................1.000,00 Puklavcu dodatno............................................ ...........2.000,00 Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak" za čuvanje spomenika i groba.....................................1.000,00 Izvanredni troškovi (Vijenac Magaru 25; Lančić i medaljon Višnji Kranjčević 95 i M. Steviću za Kranjčevićevo poprsje 60)...................... 180,00 Troškovi Odbora (dopisivanje, otkriće spomenika, uređenje groba i sl.)................................. 1.239,18 UKUPNI IZDATCI....................................................... 8.919,18

  ZAKLJUČAK PRIHODI...................................................................................9.083,10 IZDATCI....................................................................................8.919,18 Preostalo.................................................................................... 170,92

U Hrvatskom dnevniku br. 107 od 13. svibnja 1914. objavljena je javna zahva­la svim darovateljima, koju su potpisali Alaupović, Milaković, Milan Prelog i Osman Hadžić. Od viška novca trebalo je uzdržavati zakladu koja će brinuti o održavanju spo­menika i ta je uloga pripala HKD-u „Napredak". U zabilješci datiranoj 17. rujna 1914. Milaković zapisuje: „Ostatak porazdijelio vojnicima i ranjenicima, kupujućima ovima duhan, cigarete i voće i dajući im kadgod u gotovu."

  BILJEŠKE

1 Historijski arhiv Sarajevo (HAS), osobni fond Josip Milaković (JM), signatura JM-217. 2 Hrvatska zajednica od 31. svibnja 1911. 3 Hrvatska zajednica od 5. travnja 1911. Darovatelji su ovom prilikom bili: Safvetbeg Bašagić, Jozo Sunarić, Đuro Vrignanin (po 20 kruna); Roko Mrzljak, Jakov Obradović, saborski za­stupnik Somogvji (10 kruna); Ante Cebalo, Aleksa Cvjetić, Đuro Džamonja (5 kruna); franjevački samostan 4 krune; po dvije krune Robert Gotschlich, S. Mirković, Petar Petranović, Dragan Rajaković, Th. Suchv, Berto Šulentić i Đuro Vitić, a po jednu krunu Juraj Budimirović, Đoko Drenovac, Duić, Ante Hikec, V. Jankievvicz, V. Mašić, Dominik Mazzi, Ferdo Pavelić i A. Šokorac. 4 Prilozi zubara Oreškovića od 20 kruna; prof. Kovačevića, K. Kudlicha i L.V.-a po 5 kruna; Jagode Truhelke od 3 krune; te financijskog tajnika J. Mestrića, šefa željezničke stanice Stošića i N. N. osobe po dvije krune. Hrvatski dnevnik od 10. listopada 1912. 5 Darovatelji u Trebinju bili su: Trgovačka banka u Trebinju (10 kruna); Andrija Spiletak 3; Petar Ančić, Martin Čihak, Vilim Dorschner, Gjuro Horvat, Josip Jakić, Pasko Kolić i Josip Krsnik po 2 krune i Huso Čamo, Hamdija Elezović, Stijepo Miloslavić i Hasan Omanović po krunu. 6 Darovatelji u Bihaću bili su: Anto Lukić (3 krune); Nikola Žeravica (2 krune); Stjepan Bagarić, Julijana Glumac, Pavao Keresztenv, N. Kovač i Ignjat Živanović po jednu, a Mato Milošević, N. N. i P. S. J. po 50 helera. 7 Darovatelji u Varešu: Ivan Pejčinović (20 kruna); Mijo i Ljubo Crvenković i Zlata Durbešić (5 kruna); Marija Kožul i Vejsil Šišić (3 krune}; po 2 krune: Jozo M. Čolić, Husein Dropić, Anka Lučić, Muhamed H. Saletović, Mato M. Simić i Mato Vrhovčić; krunu i 40 helera Jozo Miletović; po 1 krunu: fra Jozo Andrić, Jozo Andrić, Mijo Andrić, Mijo Bjelčić, Valentin Bo­raš, Moses Brecher, Ilija Crvenković, Josip Cvoriščec, Denz, Fabijan Dilber, M. Franjić, Gottesman, Marko Grgić, Hasanagić, Vaso Joksimović, Karamehić, Ivan Malić Coprljević, Stjepan Mašić, upravitelj poštanskog ureda Meiseles, kancelist Musil, Bogdan Petrović, Ivan Poljaković, Marko Poljaković, Marija Pospišil, Petar Rančić, Rožić, Anto Simičević, Jozo Simičević, Mijo Simić Kapelčić, Anto Zekić, Mato I. Zekić, Zippra, Franjo Zloušić i Blaško Zlović; 60 helera E. Ertl i B. Šicha; po 50 helera: Jozo Dugonjić Kelem, Filip I. Franjić, Mato Gavran, Muhamed Imamagić i Ivan Semunović; 40 helera: Mustafa Bešić, Jozo Gubić, Pero Mrljić, M. Semunović; 30 helera Ivo Klicić i po 20 helera Jozo Filipović i Franjo Prinz. 8 Darovatelji u Livnu bili su: Joco Jagodić (10 kruna), Otmar Mešeg i Dragutin Žerović po 3, a Nikola Dilberović, Stipo Marković, Anto Matišić, Dragan Plentaj i Đuro Telar po dvije krune. 9 Darovatelji u Bijeljini bili su: Ante Hudovski, Ante Jović, Tadija Odić, Lavoslav Pejčić i Muharembeg Salihbegović 5 kruna; Ivan Rolf 4; Artur Benko 3; M. Ambrožić Barbarić, Oskar Bertossi, Vilim Dominić, Pero Jeremić, Mulo Mehmedović, Sulejman Mursel, dr. Tudor po 2 krune i Pane Bosnić, Latif ef. Bulić, August Kušan, Vinko Marković, Nikola Meštrović, Rade Peleš, Donat Petreš, Zaharija Popović i Vaso Vukašinović po 1 krunu. 10 Darovatelji u Tomislavgradu bili su: fra Augustin Matić, fra Bazilije Senjak i Viktor Supek po 5 kruna, po dvije krune: Babak Libuša, fra Veljko Milas, M. Moucha i fra David Nevistić; po krunu: T. Beljan, S. Gugelj, Dervo Kapetanović, Drag. Kubović, I. Lerata, N. Spindler, D. Zubac i M. Zvonar, te manji prilozi: J. Batinić, I. Jezildžić, J. Marković, B. Perhušić i D. Vilić. 11 K. Fuchs i N. Precca darovali su po 2, Hušo 3 krune, a za ostalih osam kruna navodi se da je „skupljeno za jednim stolom". Hrvatski dnevnik od 21. listopada 1912. 12 Josip Trojer, sudbeni pristav, darovao je 10 kruna, Hrvatska banka 5, Slavko Župan 2, a po jednu krunu: Sigismund Bloch, prislušnik Brun, Mirko Kudrnaček, Tripe Kuić i kotarski liječnik Pravdić. 13 Na jednom kuponu nalazi se ime Ante Topalovića koji je poslao 10 kruna, a isti iznos uplatio je i Sulejman Mujagić iz Zagreba. 14 Arhiv Bosne i Hercegovine (ABH), Zemaljska vlada Sarajevo (ZVS), 93-100/1913. 15 Hrvatski dnevnik od 14. srpnja 1913. 16 Ilija Kecmanović, „Silvije Strahimir Kranjčević", Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1958., 186. 17 Hrvatski dnevnik od 5. veljače 1913. 18 Hrvatski dnevnik od 25. i 26. travnja 1913. 19 Prvobitno napisanu brojku od 261, koliko prilozi iznose, Milaković je naknadno prepravio u 471, napravivši tako razliku u obračunu od 210 kruna.